За Жени Уроци по Англиски Урок по английски 2

Урок по английски 2

A family Talk

G:Hallo,Mary!
M:Hallo George!You look tired.Are you very tired?
G:Yes,I`m rather tired,indeed.I had to do at the office today.
M:Don`t you want a cap of coffee?Let me make some now.
G:Make it quickly and let`s drink it together and have a talk.
I need a little rest.But where is Suzy?I want to see that child.
M:She`s in the garden.Don`t let her come now.Let her play
with the other children.
G:And what is the news,Mary?Haven`t you any news to tell me?
M:Indeed I have.Our neighbours,the petrovs have a second child.
G:Good for them!Is it a girl or a boy?
M:It`s a girl this time.Last time it was a boy.They are very happy now.
G:I`m glad for them.They are a fine young family.

You look tired-изглеждаш уморен
I had a lot to do-Имах много работа
I`m rather tired-доста съм уморен
Let`s have a talk-Хайде да си поговорим
Thi time-този път
Last time-миналия път
Many time-много пъти


                         TEXT:
Let`s now speak about the characters whom we meet in these lessons.They are some Bulgarian and English families and their chaild:boys and girls.The boys are students at the university,the girls go to school.They have a lot of friends.The name of the girls are Kate,Hellen and Lily and the name of the boys are Steve,Peter and Nick.Steve and Peter study chemistary,Nick studies architecture.Kate has a pen-friend in England.Her name is Nancy.She is a achoolgirl,too.She is sixteen years old.She writes letters to Kate from time to time.Kate answers her letters in English.This correspondence is verry good for both of them:Nancy learns a lot of things about Bulgaria and Kate learns a lot about England and the English language.She always reads her letters to her friends.They usually understand them well.When they don`t understand some word they look it up.The boys often meet for a cap of coffee and then they talk abut tape-recorders,gramofone recorders,films and sport.They know a lot about those things.On Sunday they all go to the mountain not far from the town.

From time to time-от време на време
for both of them-и за двете 
                     NEW WORDS:
to talk-разговарям
had-имах
tired-уморен
office-офис
quickly-бързо
to need-нуждая се
a lot-много
him-него,го,му
us-нас,ни
family-семейство
happy-щастлив
rather-доста
time-време
child-дете
children-деца
to rest-почивам
neighbour-съсед
garden-градина
to play-играя
news-новини
to tell-казвам
both-и двете
town-град
far-далече
personal-личен
sport-спорт
whom-кого,-то

            ГРАМАТИЧЕСКИ ОБЯСНЕНИЯ:
1.Правила за четене:
-буквосъчетанието qu се чете [kw]
-буквосъчетанието -ild се чете [aild] когато след него няма друга сричка
-буквосъчетанието -alk се чете [-o:k]
2.Граматика:
1-думата child става children в множествено число.
2-думата-rather пред прилагателно означава "доста"
3.думата news,въпреки че има знака за множествено число,изисква глагол в единствено число
4.лични местоимения:
Падежните форми в английския език са запазени само при личните местоимения.Те имат една форма за именителни падежи и друга за винителен падеж.


ИМЕНИТЕЛЕН(ПОДЛОГ)                           ВИНИТЕЛЕН И ДАТЕЛЕН
I                                                     me
You                                                 you
He                                                   him
She                                                  her
It                                                      it
We                                                   us
They                                                 them

ЗАБЕЛЕЖКА:Както вече казхме,тези местоимения се поставят след глагола,различно от български:
Thet like us-те ни харесват
Tell her to come-кажи й да дойде
5.повелително наклонение- освен повелителна форма за второ лице,в английския език имаме такава за първо и трето лице единствено и множествено число,която се образува от глагола let в повелителна форма плюс допълнение и инфинитива на глаголите,без чатичката to.
Let me reed the lesson-нека прочета урока
Let him play a record-нека той да изсвири една плоча 
Let`s go to the garden-хайде да отидем в градината
Let Mary come,too-нека и Мери дойде
Let them play with me-нека играят с мен
Отрицателна форма се образува като поставим dont  пред  let.
Don`t let her come now-нека не идва сега
6.Глагола have има само една форма,had,за всички лица единствено и множествено число.
I(you,he,she,it,we,they)- had
I(you,he,she,it,we,they)- had not
Забележка:При такива изречения"нали" се образува като направим запитване в края на изречението с "had"поставено в обратната форма на глагола в изречението.

                             Ключ на 2 урок:
Семеен разговор:
Д:Здравей,Мери!
М:Здравей,Джердж!Изглеждаш уморен.Много ли си уморен?
Д:Да,доста съм уморен,наистина.Имах много работа в бюрото днес.
М:Не искаш ли чаша кафе?Нека направя малко сега.
Д:Направи го бързо и да го пием заедно и да си поприказваме.Имам нужда от малко почивка.Но къде е Сузи?Искам да видя това дете.
М:Тя е в градината.Нека не идва сега.Нека поиграе с другите деца.
Д:А какви са новините,Мери?Нямаш ли някакви новини да ми кажеш?
М:Имам наистина.Съседите ни Петрови,имат второ дете.
Д:Браво!Момче или момиче?
М:Този път е момиче.Миналият път беше момче.Сега са много щастливи.
Д:Радвам се заради тях.Те са чудесно младо семейство.

ПРЕВОД НА ТЕКСТА:
Хайде да поговорим за действащите лица,които срещаме в тези уроци.Те са няколко български и английски семейства и децата им:Момчетата са студенти в университета,а момичетата ходят на училище.Те имат много приятели.Имената на момичетата са Кейт,Хелън,Лили,а имената на момчетата са Стийв,Петър и Ник.Стийв и Петър учат химия,Ник учи архитектура.Кейт има приятелка чрез кореспонденция в Англия.Името и е Нанси.И тя е ученичка.Тя е шестнадесетгодишна.Тя пише оисма на Кейт от време на време.Кейт отговаря на писмата и на английски.Тази кореспонденция е много добра и за двете.Нанси научава много неща за България,а  Кейт много за Англия и английския език.Тя винаги чете писмата на приятелите си.Обикновено те ги разбират добре.Когато не разберат някоя дума,търсят я в речника.Момчетата често се срещат на чаша кафе и тогава разговарят за магнетофони,грамофонни плочи,филми,спорт.Те знаят много за тези неяа.В неделя те всички отиват на планина,недалеч от града. 

Последна промяна (Четвъртък, 14 Януари 2010 21:17)